Consultatie en second opinion

In de Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV-klinieken) van Mentrum, onderdeel van Arkin, worden cliënten opgenomen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ze hebben diverse culturele achtergronden en een grote diversiteit aan zorgintensiteit en opnameduur. Deze cliënten zijn, na een opname elders, nog niet in staat om beschermd, begeleid of zelfstandig te wonen.  

Opname 

Cliënten worden verwezen door diverse opname-afdelingen van binnen en buiten Arkin. Vaak is sprake van een complexe voorgeschiedenis in de zorg. Daarnaast hebben de cliënten meerdere onsuccesvolle pogingen gedaan tot zelfstandig of beschermd wonen. Binnen deze groep komt het hebben van een psychische stoornis in combinatie met verslaving, somatische/lichamelijke problematiek, verstandelijke beperking en trauma voor. Tussen cliënt en hulpverleners bestaan regelmatig visieverschillen over de benodigde aanpak van de problematiek en daarbij vertonen de cliënten ook therapieresistente symptomen. 

Het doel van een opname bij Mentrum HOV-klinieken is drieledig: 

 • Kwaliteit van leven verhogen; 
 • Psychiatrische stabiliteit en zelfredzaamheid vergroten zodat de klinische opname-indicatie vervalt; 
 • Doorstroom naar begeleid, beschermd of zelfstandig wonen of naar een verpleeghuis. 

Behandeling 

De behandeling bij Mentrum HOV-klinieken gaat uit van de herstelvisie, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de cliënt, met respect voor de beperkingen. Deze visie is onderverdeeld in symptomatisch, functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel.  

In de behandeling wordt op de meeste locaties gebruikgemaakt van Active Recovery Triadmethodiek (ART-methodiek); een methode gericht op herstel in samenspraak met en door de triade cliënt, familie en zorgverlener. Op een van de locaties wordt gebruikgemaakt van de High & Intensive Caremethodiek (HIC-methodiek); een intensievere klinische behandeling gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren van een psychiatrische crisis. 

Binnen de HOV-klinieken zijn we gespecialiseerd in het opbouwen van een behandelrelatie met cliënten die moeilijk in behandeling te krijgen zijn. Creativiteit en het combineren van een geprotocolleerde met een gepersonaliseerde benadering is daarbij nodig en blijkt effectief.  

Consultatie en second opinion 

We bieden advies, consultatie en een second opinion functie voor volwassen cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een klinische setting. De consultatie kan variëren van een telefonisch overleg en advies, tot een facetofacebeoordeling op locatie met een followup van de geadviseerde interventies. 

Onze expertisegebieden zijn onder meer: 

 • Behandeladvies bij therapieresistente schizofrenie; 
 • Vastgelopen interactie binnen het triadisch werken; 
 • Vraagstukken bij de overgang van een langdurig klinische opname naar een duurzame uitplaatsing naar beschermde of andere woonvormen; 
 • Vraagstukken rondom curatele en mentoraat; 
 • Diagnostische en behandeltechnische vraagstukken bij de doelgroep die stagneert in het herstel; 
 • Het behandelen van de doelgroep met interventies volgens de richtlijnen; 
 • Advisering bij vastgelopen dwangbehandelingen; 
 • Implementatie van de ARTmethodiek binnen teams; 
 • Vormgeven van somatisch beleid op cliënt- en afdelingsniveau tijdens en na opname;
 • Vraagstellingen omtrent indicatiestelling en uitvoerbaarheid van farmacotherapeutische behandelingen met depotmedicatie; 
 • Vraagstellingen omtrent het indiceren van farmacogenetisch onderzoek en de interpretatie van uitslagen hiervan. 

Contact

Om contact op te nemen met het team HOV kan er gebeld worden naar het Centrale Aanmeldingspunt Arkin op het nummer 020-590 55 55 en kunt u vragen naar dhr. R. Aarts, manager Behandelzaken.