FACT-methodiek

(F)ACT staat voor (Flexible) Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.

De behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensdomeinen.

In onze FACT-teams, die werken volgens de FACT-methode, werken verschillende hulpverleners samen. Een team bestaat uit de volgende mensen: Psychiater, Psycholoog, Maatschappelijk werker, IPS Trajectbegeleider, (Sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen (SPV), Casemanagers, Ervaringsdeskundigen.

Daarnaast is in het team verslavings- en rehabilitatiedeskundigheid aanwezig, d.w.z. kennis over middelengebruik en behandeling hiervoor en over rehabilitatiemethodieken die meehelpen aan het door de cliënt weer opnemen van rollen in de maatschappij.

Zes principes FACT-methode

FACT is gebaseerd op de volgende zes principes:

  1. “Wij zijn daar waar de klant wil slagen!”
  2. Ondersteunen het meedoen door maatschappelijk netwerken
  3. Vinden en binden door transmurale ggz ketenzorg
  4. Bieden zo nodig intensieve zorg met ACT
  5. Behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen
  6. Ondersteunen rehabilitatie en herstel

Werkwijze

De teams werken met twee werkwijzen, waardoor zorg snel opgeschaald kan worden:

  • Individuele begeleiding door een casemanager voor stabiele patiënten. Patiënten krijgen ondersteuning bij rehabilitatie en herstel.
  • Intensieve begeleiding door het hele team voor patiënten die onstabiel zijn of in een crisis dreigen te raken.

Om modelgetrouwheid te garanderen wordt door het CCAF (centrum voor certificering van ACT en FACT) op aanvraag een audit gedaan bij teams die met de FACT-methodiek werken. De FACT-teams van Mentrum zijn allen gecertificeerd.

Meer informatie over FACT-methode